లెర్న్ఫోటోషాప్#4 || 選擇(套索和魔棒)工具 || Adobe Photoshop 泰盧固語教學నమస్కారం..ఫోటోషాప్ నేర్చలనుక డియోస్ఎంతోఉపయోగకరంగావుంటుందగావుంటుందగి。 కాబట్టితప్పకుండచూసినేర్చుకిన నచ్చితేలైక్మరియుషేర్చేయగలరు。 ధన్యవాదాలు。 朋友們大家好,在本影片中您將了解泰盧固語的 Photoshop 選擇工具(選框工具、移動工具)。 “““““““““““““““““““““““““ “““““““““““““`喜歡-分享-訂閱-評論“““““““““““` ` “““““““““““““““““““““““` ` ““““““ 訂閱連結:www.youtube.com/www.youtube.com/learncomputerteluguvideotutorials Video teaching 頁面:www.facebook.com/learncomputerteluguchannel ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 影片播放清單連結~~~~~~ 0. 所有播放泰盧固語的Photoshop 教學1.播放泰盧固語的所有視頻計算機提示和技巧: 2.播放泰盧固語計算機快捷鍵教程的所有視頻:3.Ms Excel 泰盧固語提示和技巧2007/2010/2016:4.MS Excel 2007 泰盧固語練習教學課程:5.完成泰盧固語Ms Office 課程:6.Ms Excel 2007 泰盧固語教學 – తెలుగులో: 7.Microsoft Word 2007 泰盧固語教學: 8. Windows 泰盧固語教學:7.盧固語計算機基礎課程: 10.播放所有45 個視頻泰盧固語Internet 相關視頻- తెలుగు答案: 11. 計算機泰盧固語提示和技巧: 12.播放所有5 個視頻Microsoft Power Point:13.播放所有25 個影片提示電腦和行動裝置:14.播放所有28 個影片泰盧固語記分課程教學:謝謝。 llearn 計算機,泰盧固語,泰盧固語視頻教程,學習計算機泰盧固語頻道,學習adobe photoshop 7.0 泰盧固語,學習Photoshop,泰盧固語AdAdobe Photoshop 教程,泰盧固語Photoshop 編輯教學課程,photoshop,泰盧固語,泰盧固語Photoshop,adobe,安裝,電腦泰盧固語基礎知識、泰盧固語完整Photoshop 教學、如何使用Photoshop、泰盧固語Photoshop 選擇工具、Photoshop套索工具、魔棒工具
#లరనఫటషప4 #選擇套索和魔棒工具 #Adobe #Photoshop #泰盧固語教學

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *